Algemene Voorwaarden van Anna, gevestigd te Eke.

Versie geldig vanaf 15/07/2017.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Anna. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Anna behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de bestelling te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer of derden niet door Anna erkend, noch aanvaard.

2. Levering

2.1 Iedere levering vindt slechts plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Anna bestellingen tenminste binnen 30 kalenderdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 30 kalenderdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Anna zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Anna geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Anna is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of beschadiging te wijten aan het transportbedrijf.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief 21% BTW.

4. Herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand afgesloten met een consument, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Anna heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk (per post verstuurde brief of per e-mail) en ondubbelzinnig melding te maken bij Anna. De herroepingsmelding moet worden verzonden naar:

Anna
Zandstraat 5A
9810 Eke
info@retroshopanna.be

De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Anna er zorg voor dat binnen 30 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het risico en de verantwoordelijkheid inzake terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van de persoonlijke en individuele keuze of beslissing van de afnemer of die duidelijk voor de persoonlijke behoeften van de afnemer zijn ontwikkeld.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Anna, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Anna. Anna houdt zich aan de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Anna respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Anna maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Anna staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Anna) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Anna overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Anna schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Anna gegrond worden bevonden, zal Anna naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Anna en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Anna) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Anna gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Anna voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Anna is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Anna in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door derden heeft laten herstellen/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Anna en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van wettelijke voorschriften ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer, behoudt Anna zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Anna slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Anna gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5 Anna kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Anna en een afnemer komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Anna op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Anna behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Anna gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

10. Overmacht

10.1 Anna is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Anna alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Anna behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Anna gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Anna bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Anna is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of voorwerpen ten gevolge van verkeerd aanwenden van de producten. Lees steeds voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Tot het factuurbedrag van de bestelling volledig is voldaan, blijven de goederen eigendom van Anna.

12.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Anna zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Anna en de afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechtbank te Gent kennis.

14. Betalingen

14.1 Betalingen via bankoverschrijving dienen te gebeuren binnen de termijn van 5 kalenderdagen. De dag van bestelling geldt als de eerste kalenderdag. Na schriftelijke vraag van de afnemer kan de termijn met max. 3 kalenderdagen verlengd worden. De respectievelijk 5 of 8 kalenderdagen gelden als een reservatie van de goederen, na het verstrijken van deze termijn zonder ontvangst van betaling, geniet Anna het recht om de producten terug te koop aan te bieden of door te verkopen.